Chart.
ที่ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย -
2 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 053-873067 053-873065
3 ศูนย์ภาษา
4 ศูนย์วิจัยพลังงาน 053-875140, 053-878333 053-878333
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 053-873390 053-499218
7 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
8 ศูนย์อาคารที่พัก
9 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053-873801 , 053-873842 053-878135 , 053-873843
10 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
11 สภานักศึกษา -
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 สำนักงานมหาวิทยาลัย 053-873000, 053-878301 053-498862
14 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
15 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
16 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5490-6 0 5387 5489
17 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0-5387-3850-63 -
18 สำนักหอสมุด
19 องค์การนักศึกษา -
20 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 053 873010 053 873017