Chart.
ที่ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
1 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 053-873067 053-873065
2 ศูนย์ภาษา
3 ศูนย์วิจัยพลังงาน 053-875140, 053-878333 053-878333
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 053-873390 053-499218
6 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
7 ศูนย์อาคารที่พัก
8 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 053 873010 053 873017
9 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053-873801 , 053-873842 053-878135 , 053-873843
10 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
11 สภานักศึกษา -
12 สำนักงานมหาวิทยาลัย 053-873000, 053-878301 053-498862
13 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
15 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5490-6 0 5387 5489
16 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
17 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0-5387-3850-63 -
18 สำนักหอสมุด
19 องค์การนักศึกษา -