Chart.
ที่ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
1 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 053-873067 053-873065
2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
3 ศูนย์ภาษา
4 ศูนย์วิจัยพลังงาน 053-875140, 053-878333 053-878333
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 053-873390 053-499218
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
7 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
8 ศูนย์อาคารที่พัก
9 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 053 873010 053 873017
10 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053-873801 , 053-873842 053-878135 , 053-873843
11 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
12 สภานักศึกษา -
13 ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 0 5387 3931 5387 3929
15 สำนักงานอธิการบดี 053-873000, 053-878301 053-498862
16 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
17 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5490-6 0 5387 5489
18 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
19 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0-5387-3850-63 -
20 สำนักหอสมุด
21 องค์การนักศึกษา -