สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 40 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 472 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 524 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 440 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 443 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 11 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 838 คน , ยังไม่ทำงาน : 353 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 123 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 145 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 98 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 40 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 1 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 40 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปม)
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873470-2     โทรสาร 053-498178 ต่อ 130
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ

คณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง

ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

นางจรรยา ภูคำวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
...  

น.ส.จิราพร มอญเลิศ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นางจรรยา ภูคำวงศ์

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ