สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 109 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 514 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 1,133 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 356 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 3,297 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 22 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 4,833 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,773 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 434 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 119 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 312 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 7 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 3 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะบริหารธุรกิจ (บธ)
Faculty of Business Administration
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873280-2, 0-5387-3267-8     โทรสาร 0-5349-8150-1
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
...  

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
...  

อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
...  

นายสุมิตร ชัยเขตร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
...  

นางจิราพร ชัยเขตร์

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางวีรนันท์ ศรีใจภา

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางนพนิตย์ วงศ์สุ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
...  

น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นายสุมิตร ชัยเขตร์

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย