สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 113 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 483 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 904 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 310 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 2,552 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 20 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 4,091 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,555 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 348 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 102 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 268 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 2 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 3 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะบริหารธุรกิจ (บธ)
Faculty of Business Administration
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873280-2, 0-5387-3267-8     โทรสาร 0-5349-8150-1
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
...  

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง

รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
...  

อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
...  

นายสุมิตร ชัยเขตร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
...  

นางยุคนธร ชำนาญ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นางจิราพร ชัยเขตร์

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นางวีรนันท์ ศรีใจภา

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางนพนิตย์ วงศ์สุ

หัวหน้างาน งานนโยบายและแผน