สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 50 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 380 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 990 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 355 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 625 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 14 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,512 คน , ยังไม่ทำงาน : 561 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 86 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 71 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 253 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 11 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะเศรษฐศาสตร์ (ศศ)
Faculty of Economics
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-5601-2     โทรสาร 0-5387-5600
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล

คณบดีคณบดีเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
...  

น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
...  

นายจีระศักดิ์ วงษาปัน

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

ดร.เดือนแรม บ่อเงิน

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

น.ส.กาญจนา ชิดทอง

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.นฤมล แก้วป้อม

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา