คณะศิลปศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร ข036 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน 1058 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ 1062 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล 189 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ 820 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร ข521 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด 088 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง 408 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
10. น.ส.อรพรรณ สุธาพันธ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
11. น.ส.ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
12. -แอกร แซมซัน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. อาจารย์เนื้อทิพย์ คะชา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
14. น.ส.พรนิภา บรรจงมณี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
15. นางสาวกรองทอง สุดประเสริฐ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
16. น.ส.อรพิน สร้อยญาณะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
17. น.ส.สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
18. น.ส.อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
19. นายไชยยันต์ โตเทศ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
20. นางภัทธีรา อินใจ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
21. จิรชาติ สันต๊ะยศ อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
22. นายประเสริฐ วรรณรัตน์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
23. นางนิภาพรรณ ใจหาญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
24. พิมพ์วลัญช์ สิทธิเดช อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
25. น.ส.ธมนณัฏฐ์ เสียงเพราะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
26. นางฤทัยลักษมี กิจบุญชู อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
27. นางสาววิไลลักษณ์ วิชิตจิตรกุล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
28. นางเรณูกา ภมรสูต อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
29. อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
30. นายนิรันดร์รักษ์ ปาทาน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
31. น.ส.สิริน ไทยตรง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
32. อาจารย์ปิ่นทิพย์ พุ่มซ้อน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
33. นางสาววริศา จันทร์ขำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
34. นายอนุลักษณ์ ปิงยศ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
35. Mr.Jonathan Mark Sampson อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
36. น.ส.จุฑารัตน์ ขำศิริ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
37. นายกรวุฒิ อาศนะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
39. อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
40. น.ส.ชนัญชิดา แก้วไชษา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
41. นายกันตพัฒน์ วิรุฬห์สกุลภิบาล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
42. น.ส.ภัทริยา คงธนะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
43. น.ส.สาธิยา เขื่อนคำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
44. ดร.ธีรพงศ์ เกตุมณี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
45. น.ส.ปภัสรา ผาคำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
46. นางวิภาศรี จ้อยสูงเนิน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
47. น.ส.ณัฑชา คูรฑารักษ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
48. นายพิสิษฐ์ โรจน์คณรัชต์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
49. น.ส.พวรรณตรี แซ่อัง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
50. นางวรางคนางค์ เฉลิมช่วง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
51. น.ส.พนิดา เกษมวรพงศ์กุล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
52. น.ส.พัชรมณฑ์ เจียมศักดิ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
53. น.ส.พรธีรนันท์ จันทร์ผา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
54. น.ส.ณัฐชยา ตั้งตระกูล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
55. น.ส.อติพร ขยัน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
56. นายอัศนีย์ นันทชัยพันธ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
57. น.ส.ดวงชีวา ทิพย์แดง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
58. น.ส.พรหมภัสสร กรจิราบุลวัชร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
59. น.ส.อรพิน ลือพันธ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
60. น.ส.ร่มธารธรรม บุญมี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
61. ดร.มัฆวาน ภูมิเจริญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
62. อาจารย์สุขลา จันทร์แจ่ม อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
63. อาจารย์ระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
64. Mr.Henry James Priscott อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
65. อาจารย์ธัญพร เมฆพัฒน์ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ
66. อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
67. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
68. อาจารย์จิณัฐญ์ตา ธงสิบสอง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
69. นายธีรพงษ์ พร้อมมูล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
70. นายมารุต สิงห์โทราช - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
71. Mr.Kyle Marcus - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
72. นายสุวินัย อินมูล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
73. นางศิริรัตน์ ปัญญาคม - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
74. น.ส.นันทนา กะหมายสม - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
75. MissJulia Simhony - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
76. Mr.Takayuki Kakizaki - ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ)
77. น.ส.พฤนทร สนิทมัจโร - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
78. อาจารย์ธไนศวรรย์ วรรโณทัย - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
79. น.ส.จันทนี กันโฑ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
80. นายวิชิต ชมทวีวิรุตม์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
81. นายอาทิตย์ แฮมเมอรี่ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
82. อาจารย์พัชราภรณ์ บุญทามา - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
83. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว 084 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ 086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
85. อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล 087 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
86. อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ 1010 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
87. อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช 1011 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
88. อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ 1012 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
89. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช 1013 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
90. อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล 1014 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
91. อาจารย์แพรวา รัตนทยา 1016 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
92. อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ 1017 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง 1020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
94. อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ 1059 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
95. อาจารย์เวลิกา มามูล 1060 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
96. อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ 1061 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
97. อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ 1063 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
98. อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล 1064 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
99. อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน 1065 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
100. อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ 1066 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา 1067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
102. อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค 1068 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
103. อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ 1069 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
104. อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ 1070 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ 1071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด 1072 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
107. อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี 1181 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
108. อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี 1206 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
109. อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล 126 อาจารย์ พนักงานส่วนงาน
110. อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต 127 อาจารย์ พนักงานส่วนงาน
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ 188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
112. อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 397 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
113. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง 420 รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป 421 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
115. อาจารย์พีรดา ประจงการ 450 อาจารย์ ข้าราชการ
116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง 491 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
117. อาจารย์อนงค์กร เทรล 492 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ 518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
119. อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ 520 อาจารย์ ข้าราชการ
120. อาจารย์ดาว แสงบุญ 523 อาจารย์ ข้าราชการ
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน 524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ 532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
123. อาจารย์พสุนิต สารมาศ 533 อาจารย์ ข้าราชการ
124. อาจารย์จิราภา สุภา 537 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
125. อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี 538 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
126. อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล 539 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
127. อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี 540 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
128. อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ 550 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล 575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
130. อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ 609 อาจารย์ ข้าราชการ
131. อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา 644 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
132. อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู 650 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
133. อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ 651 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
134. อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 652 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
135. อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ 654 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
136. อาจารย์ปาริฉัตร พิมล 913 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
137. อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ 948 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
138. อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ 949 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
139. อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู 950 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
140. อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่ 951 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ 952 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ 954 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
143. อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่ 956 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
144. อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี ข284 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ ข425 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
146. อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน ข605 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
1. น.ส.ยุภา วิเศษศร ข108 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา 1102 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายเบญจศีล นุตตะละ 1164 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางพรทิพย์ พิมาสน 347 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์ 417 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.พรทิพย์ จันแดง 128 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน 507 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สินีนาฏ เชยชม 406 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ 542 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ 607 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ 751 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย 502 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ 1150 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.พนิดา พละปัญญา 407 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายกิติวัฒน์ ติจินดา 541 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายณัฐดนัย ยงไสว 893 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กนกลักษณ์ ปารมี 129 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน