อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
Dr. Saran Chantalay
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : มจ.2-62-071 : การใช้วิธีเรียนคำศัพท์แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ของนีกศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกศตร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2561 : มจ.1-62-01-004.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : มจ.1-62-01-004.2 : การคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ การทดสอบผลผลิตหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลง คุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล