ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
Asst. Prof. Thapakorn Khruearaya
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
2. วิจิตรศิลป์
3. ศิลปะไทย
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและช่างฝีมือ
2. ศิลปศึกษา
3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4. การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
5. หัตถกรรมพื้นบ้าน

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : วช.-64-016 : การบริหารจัดการประเพณีและพิธีกรรมของชุมขนในเขตอำเภอขุนยวมอย่างมีส่วนร่วม
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช))

2. 2564 : มจ.2-64-033 : การศึกษาลวดลายล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 23 วิหารจามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2562 : อพ.สธ.-63-001 : การศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.2-62-001 : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการสร้างสรรค์ภาพตุงค่าวธรรมวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณของหน่วยงาน)

5. 2561 : สกสว-62-008.1 : แนวทางการจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนในเขตอำเภอขุนยวม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : Vol 10 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ฉบับที่ : ฉบับที่ 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล