อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
Dr. Ittipong Thongsrikate
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การวิจัยสังคม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สังคมวิทยา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. วิจัยประชากรและสังคม

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-056 : พลวัตวัฒนธรรมข้าวของเกษตรกรชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน : เกษตรกรรมบนฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2562 : สสส.-63-001 : มาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

3. 2562 : มจ.3-63-004 : การใช้พื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุในเขตเมือง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

4. 2562 : มจ.3-63-011 : การใช้พื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุในเขเมือง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารควบคุมโรค   ฉบับที่ : ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.2564

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี   ฉบับที่ : Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 14 No. 2; July-December 2020 (73-88)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล