ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
Asst. Prof. Dr. Sunthorn Khamyod
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ภาษาไทย
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-041 : ท่วงทำนองการเขียนในบันทึกของพระครูรัตนปัญญาญาณ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2562 : มจ.2-62-066 : การศึกษาภาพลักษณ์ผู้หญิงอินโดนีเชียผ่านเรื่องสั้นชุด ketut Rapti Kumpulan Cerita Perempuan ของ Ni komang Arina
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2561 : มจ.2-61-049 : การสร้างภาพลักษณ์พระสงฆ์ในงานวรรณกรรมในงานเขียนภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (ศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 25

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : Vol 7 No 1 (2019): (มกราคม-มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : Vol 7 No 1 (2019): (มกราคม-มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์