อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
Dr. Anon Seedapeng
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-058 : แนวทางการจัดการของผู้สูงอายุบนพื้นที่สูงในการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2564 : มจ.2-64-030 : การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเยาวชน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2561 : มจ.2-61-005 : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์)

4. 2561 : มจ.2-61-006 : การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยาคลินิก   ฉบับที่ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 52 เล่ม 1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล