รองศาสตราจารย์ มธุรส สว่างบำรุง
Assoc. Prof. Maturose Sawangbumrung
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. จิตวิทยาการแนะแนว
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. จิตวิทยา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-002 : การจัดการชีวิตและภาวะพึ่งพิงเพื่อความสุขของผู้สูงอายุที่ดำรงตนอย่างโดดเดี่ยว
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2562 : มจ.2-62-065 : ผลของโปรแกรมธรรมะบำบัดและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความเครียดในภาวะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2561 : มจ.2-61-001 : ตำนานชีวิต : อัตลักษณ์ของบุคลต้นแบบอาชีพจักรยาน 3 ล้อโบราณ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณของหน่วยงาน (คณะศิลปศาสตร์))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   ฉบับที่ : ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0857-4553 : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (TCI-1)   ฉบับที่ : Vol.33 No.1 January - April 2019

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล