อาจารย์ ปาริฉัตร พิมล
Miss Parichat Pimon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-63-101 : การศึกษาเรื่องสามก๊กคำกลอนของขุนเสนานุชิต (เจต) ในฐานวรรณคดีการแสดง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล