อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
Miss Sani Saihomhual
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ภาษาญี่ปุ่น
2. ญี่ปุ่นศึกษา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-057 : การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองตื๋นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาช่องทางการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้และใช้ประโยชน์บูรณาการแพลตฟอร์มออนไลน์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

3. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณของหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร   ฉบับที่ : The Journal of Human Sciences, มนุษยศาสตร์สาร ปีที

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยาคลินิก   ฉบับที่ : ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารญี่ปุ่นศึกษา   ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2020): January - June 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล