ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Paweena Chatsungnoen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Arts-Education)
สถาบันการศึกษา : Massey University

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
2. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
2. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ    
3. การสอนภาษาอังกฤษ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : มจ.1-61-135 : รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล