อาจารย์ จิราดร ถิ่นอ่วน
Mr. Jiradon Tinuan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2. การฝึกทางกายภาพ (กีฬา)
3. วิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาสุขภาพและกีฬา
5. ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาอื่น ๆ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การฝึกอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล