ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
Asst. Prof. Dr. Phannida Khanthaphad
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-032 : ชื่อยาสมุนไพรไทใหญ่ที่ปรากฏในตำรายาสมุนไพรไทใหญ่ล้านนา: ที่มีและความเชื่อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินี่ยได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2562 : มจ.2-62-067 : ภาษาสื่ออัตลักษณ์ไทใหญ่ในผลิตภัณฑ์สินค้า
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2561 : มจ.2-61-079 : การเปรียบเทียบคำยืมในภาษาไทใหญ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้คณะศิปศาสตร์ ประจำปี 2561)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร   ฉบับที่ : Volume 12, Issue 2, July - December 2020 : เผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร   ฉบับที่ : ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล