อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา เหลาราช
Dr. Chanchira Laorach
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : สกว.-61-019 : ระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการนวดแผนไทย เพื่อการผ่อนคลายและการรักษาโรค
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล