อาจารย์ ดร. กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
Dr. Kittayut Kittitornsakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ประวัติศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ภูมิภาคศึกษา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง   ฉบับที่ : Vol. 17 No. 2: May - August, 2021

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล