ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
Asst. Prof. Dr. Metee Medhasith Suksumret
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
2. โบราณคดี
3. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 58 ฉบับที่ 3/2561 (มกราคม-มีนาคม 2561) ฐาน 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Urban Culture Research   ฉบับที่ : Volume 17 Jul- Dec 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ล่องล้านนา : ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2561 : A Community's Buddhist Arts Conservation-Based Voluntourism Management: A New Innovation Arousing Community's Conservational Participation [0.8]
ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Urban Culture Research ฉบับที่ : 17

2. 2561 : Community's Buddhist Arts Conservation-Based Voluntourism Program: An Arousing Mechanism of Tourist's Conservational Experiences [0.4]
ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์