ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabudr
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พลศึกษาและนันทนาการ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. นันทนาการ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ   ฉบับที่ : ปีที่47ฉบับที่1เดือนมกราคม-มิถุนายนพ.ศ.2564

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล