ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
Asst. Prof. Duanghatai Luedung
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาตรี : อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ภาษาไทย
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : มจ.2-61-078 : กระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านป่าบง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้คณะศิปศาสตร์ ประจำปี 2561)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ล่องล้านนา : ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล