อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
Mr. Surachai Srinorajan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-057 : การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองตื๋นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาช่องทางการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้และใช้ประโยชน์บูรณาการแพลตฟอร์มออนไลน์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2564 : บพข.-64-001 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิธีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง สำหรับนักท่องเที่ยวไทย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

3. 2562 : สวก.-63-008 : การสร้างนวัตกรรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

4. 2562 : มจ.3-63-012 : สื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ การรู้เท่าทันสื่อ และทัศนคติต่อการใช้กัญชาเสรี กลุ่มภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง)
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล