อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
Dr. Weerinphat Booranasakawee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การสร้างสรรค์และศิลปะการแสดง
2. การละคร
3. ศิลปะการแสดง
4. นิเทศศาสตร์บูรณาการ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
2. การสื่อสารการตลาด

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล