อาจารย์ เสาวรีย์ ชัยวรรณ
Miss. Saowaree Chaiwan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : CGS-62-001 : พนันกีฬาออนไลน์และเกมส์กีฬา eSports ในสังคมไทยยุคดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

3. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณของหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่8 ฉบับที่

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 31 ฉบับที่ 1/2562 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล