อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
Miss Apalai Suksamran
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-058 : แนวทางการจัดการของผู้สูงอายุบนพื้นที่สูงในการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2564 : 0957/20/2564 : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช)

3. 2563 : FDA-CO-2563-126 : การศึกษาและจัดทำคู่มือประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขา ถ้ำ และพื้นที่เกี่ยวข้อง
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

4. 2563 : มจ.2-63-017 : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนบทความ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (2564): ตุลาคม - ธันวาคม 2564. 157-169 น.

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : The Proceedings of The 44th Asaihl Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutes of Higher Learning

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล