ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ ศิริทะ
Asst. Prof. Udomsak Sirita
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ภาษาศาสตร์
2. เพศสภาพศึกษา
3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : มจ.2-62-072 : The comparison of Cannabis Discourse Construction in Thailand's English-Language Newspaper Reports and Social Media
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : 2286-8755 : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (TCI-2)   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล