ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณนภา หมวกยอด
Asst. Prof. Dr. Pinnapa Muakyod
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-031 : กรอบคิด การเผชิญปัญหา และการปรับตัวสู่วิถีใหม่หลังการระบาดของโควิด-19 ของคนหนุ่มสาวในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2562 : มจ.2-63-075 : ปัจจัยทางจิตสังคมที่่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะศิลปศาสตร์)

3. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

4. 2561 : มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณของหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร   ฉบับที่ : The Journal of Human Sciences, มนุษยศาสตร์สาร ปีที

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยาคลินิก   ฉบับที่ : ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่8 ฉบับที่

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารญี่ปุ่นศึกษา   ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2020): January - June 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - TCI   ฉบับที่ : ปี 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล