อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
Miss Chiraporn Srinak
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : อ.ส.พ.-62-001 : การสำรวจการรับรู้จากการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2562
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล