ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา จิตตคุตตานนท์
Asst. Prof. Dr. Ladda Chittakuttanon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ปริญญาโท : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การสื่อสาร
2. การวิจัยสังคม
3. สื่อสารมวลชน
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. กฎหมาย/นิติศาสตร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : วช.-64-012 : การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัลเพื่อยุติการรังแกบนโลกออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2561 : อ.ส.พ.-62-001 : การสำรวจการรับรู้จากการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2562
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่)

3. 2561 : มจ.2-61-077 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ   ฉบับที่ : 2

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล