อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
Miss. Phasunit Saramas
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-056 : พลวัตวัฒนธรรมข้าวของเกษตรกรชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน : เกษตรกรรมบนฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์)

2. 2564 : DAI Global-64-001 : Research on citizen’s Perspectives on Hate Speech and Tolerance
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (DAL Global,LLC)

3. 2562 : Together.-63-001 : Governance,Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project,North
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (together)

4. 2561 : Together-62-001 : การจัดการปกครองชุมชนและปัจจัยขับเคลื่อนความขัดแย้ง-จังหวัดภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (USAID (องค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล