คณะบริหารธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 413 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ 191 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช 555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง 005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ 056 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล 194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร 414 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ 966 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ 1008 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
11. น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
12. อาจารย์เจนจิรา ถาปินตา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. อาจารย์สุดารัตน์ แสงแก้ว อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
15. นางพิกุล พงษ์กลาง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
16. น.ส.ยุวกรณ์ คำชมพู อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
19. อาจารย์รัชดา แดงจำรูญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
20. นายยุทธนา นิลสกุล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
21. น.ส.กัลยา บุญมา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
22. นายฉันทวัต วันดี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
23. น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
24. น.ส.ปริญญา สุนันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ จ้างเหมา
25. นายกิตติพัฒน์ เครือสาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
26. นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
27. นายศุภฤกษ์ วนพานิช อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
28. น.ส.ธิดาทิตย์ จันคนา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
29. นายอำพล กองเขียว อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
30. น.ส.กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
31. นายชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
32. อาจารย์จำเริญ เขื่อนแก้ว - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
33. อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
34. อาจารย์ละเอียด ศรีหาเหง่า - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
35. น.ส.พัชราภรณ์ พรหมมินทร์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
36. นายปุริม ศรีสวัสดิ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
37. น.ส.เกษรา เรือนกุณา - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
38. นายอรัณพงศ์ ทนันไชย - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
39. นายปฐมชัย กรเลิศ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
40. นางกิรณา ยี่สุ่นแซม - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
41. น.ส.หทัยรัตน์ พูนลาภทวี - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
42. นายสรณ โภชนจันทร์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
43. น.ส.รัตติกาล กันทาปวง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
44. อาจารย์กุลยา อุปพงษ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
45. อาจารย์ดารกา พลัง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
46. อาจารย์กฤช สิทธิวางค์กูล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
47. อาจารย์พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
48. น.ส.โชษิตา จิตใหญ่ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
49. อาจารย์อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
50. อาจารย์ธิดารัตน์ ปันทุราภรณ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
51. อาจารย์กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
52. อาจารย์สรศักย์ ศรีจันทร์ดร - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
53. อาจารย์จิรเดชา วันชูเพลา - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
54. ดร.กนกอร แก้วประภา - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
55. น.ส.วชิราภรณ์ บุญประดับ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
56. น.ส.อัมพวัน นันทขว้าง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
57. นายรังสรรค์ มีประดิษฐ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
58. นายพีรพล พวงเกตุแก้ว - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
59. ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
60. ดร.กิตติ รัตนราษี - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
61. นางขวัญวิมล เดชกุล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
62. อาจารย์ขวัญสุรางค์ ขำแจง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
63. น.ส.หฤทัย ฮั่นตระกูล - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
64. นายทศพร ไชยประคอง - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
65. นายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
66. อาจารย์ทิพย์วรรณ ทนันไชย - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
67. Dr.Samuel Kwesi Dunyo 001 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ)
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร 007 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
69. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ 017 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ 045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม 063 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น 081 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ 083 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
74. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ 1003 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
75. อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท 1004 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
76. อาจารย์อดิศร สิทธิเวช 1005 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
77. อาจารย์ณัฏฐ์ณิชชา ขยาย 1007 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล 1009 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
79. อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม 1048 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 1055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
81. อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ 1057 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
82. อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว 110 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
83. อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด 1193 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
84. อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ 1215 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข 192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต 193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
87. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท 557 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น 671 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
89. อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ 836 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ 957 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
91. อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง 959 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
92. อาจารย์พิชิต สิทธิกัน 960 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ 991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
94. อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล ข090 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
1. นายสุมิตร ชัยเขตร์ ข262 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสุมิตร ชัยเขตร์ ข262 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นางจิราพร ชัยเขตร์ 416 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สุธีรา หมื่นแสน 1111 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ 080 นักบริหารงานอาคารสถานที่ . พนักงานส่วนงาน
4. นายเจษฎา ทรายกันคำ 081 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา 082 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางวีรนันท์ ศรีใจภา 558 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางภาวิณี กลีบจำปา 878 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
1. นางนพนิตย์ วงศ์สุ 415 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สิริกร บุญฟู 879 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง 349 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ฉวีวรรณ ธงงาม 083 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
3. นายขวัญชัย สุขถา 084 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. นางภาวิณี จีปูคำ 085 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว 872 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย