ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
Asst. Prof. Dr. Kulchaya Waenkaeo
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.21 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2563 : 0.8-64.3 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีและการจัดการกำไรของบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2563 : 0.6-64.1 : การเปรียบเทียบประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลต่อทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : OT-62-026 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ The Facter effect on Accounting Firm Quality Certification
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ส่วนตัว)

5. 2562 : OT-62-025 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ส่วนตัว)

6. 2562 : มจ.2-63-058 : การออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ชุมชนแพะป่าห้า) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

7. 2562 : 0.2-62.10 : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-62.14 : ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการใช้ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-62.18 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.6-62.1 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-63.28 : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : 0.2-62.22 : การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน [0.6]
ชื่อผลงาน : สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ : 3

2. 2565 : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน [0.2]
ชื่อผลงาน : การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : การวางแผนภาษีของบริษัทนอกตลาดทุนที่มีผลต่อการจัดการกำไรในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีและการจัดการกำไรของบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับที่ : 2

5. 2562 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [0.2]
ชื่อผลงาน : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 [0.2]
ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล