ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ใบไม้
Asst. Prof. Dr. Chaiwat Baimai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (International Business Administration)
สถาบันการศึกษา : Texas A&M International University

2. ปริญญาโท : Master of Science (Business Administration)
สถาบันการศึกษา : University of Illinois at Urbana-Champaign

3. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-009 : แนวคิดเชิงระบบของการบริหารธุรกิจยุคใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-010 : วิธีจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยพลวัตทางธุรกิจ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : 0.8-64.5 : การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด ทุนทางสังคม ความสามารถเชิงพลวัต คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.8-64.2 : การพัฒนาแบบวัดความผูกพันของพนักงานในร้านสะดวกซื้อในเขตภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-63.10 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-63.14 : การวางแผนกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2561 : 0.8-62.4 : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ   ฉบับที่ : 6

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารร่มพฤกษ์   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : RMUTT Global Business and Economics Review   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ   ฉบับที่ : 1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : กรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2563 : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความผูกพัน และความตั้งใจที่จะคงอยู่ของพนักงาน:ทบทวนวรรณกรรม [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพัน ที่มีผลต่อความตั้งใจจะคงอยู่ของพนักงาน ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ฉบับที่ : 12

3. 2563 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดดิจิทัล [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล