อาจารย์ ดร. จิรายุ หาญตระกูล
Dr. Chirayu Hantrakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-013.6 : การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3. 2563 : 0.2-64.7 : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชนกรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.2-64.4 : การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงสุกรขุน(หมูดำเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : มจ.2-63-060 : การใช้โมเดลการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและการศึกษาความคุ้มค่าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

6. 2562 : มจ.2-63-061 : ความคุ้มค่าทางการเงินของธุรกิจการบริหารสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

7. 2562 : มจ.2-63-091 : การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

8. 2562 : 0.2-63.7 : ผลกระทบของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางบัญชีต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2561 : มจ.2-62-018 : การบริหารจัดการเกษตรกรตำบลป่าไผ่สู่ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

10. 2561 : มจ.2-62-018.4 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการเงินของผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยตำบลป่าไผ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชน กรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชน กรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล