ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชญา ไพคำนาม
Asst. Prof. Atchaya Paikhamnam
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การบัญชี
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-002 : การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2562 : OT-62-026 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ The Facter effect on Accounting Firm Quality Certification
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ส่วนตัว)

3. 2562 : 0.2-62.12 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนกาแฟในตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : 0.2-62.13 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนยางพาราในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-63.20 : วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงผึ้ง รูปแบบฟาร์มผึ้งขนาดกลางของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2561 : บธ.2.3.28-61 : การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการปลูกแบบทั่วไป
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (-)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล