ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
Asst. Prof. Dr. Satha Waroonkun
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปริญญาโท : Master of Business Administration (Accounting)
สถาบันการศึกษา : University of New Haven

3. ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.21 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2562 : OT-62-026 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ The Facter effect on Accounting Firm Quality Certification
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ส่วนตัว)

3. 2562 : OT-62-025 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ส่วนตัว)

4. 2562 : มจ.2-63-058 : การออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (ชุมชนแพะป่าห้า) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

5. 2562 : 0.2-62.11 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-62.15 : ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.2-62.18 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.6-62.1 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-63.28 : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-62.22 : การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน [0.6]
ชื่อผลงาน : สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ : 3

2. 2565 : โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับนโยบายบัญชีการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับการเลือกใช้นโยบายบัญชี เรื่องการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ความสัมพันธ์ของคุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : ค่าตอบแทน คุณภาพการสอบบัญชี และการวางแผนภาษี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฉบับที่ : 4

4. 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน [0.2]
ชื่อผลงาน : การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2563 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง [0.6]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ : 2

7. 2562 : ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 [0.2]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2562 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [0.2]
ชื่อผลงาน : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2562 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด [0.2]
ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2561 : ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัฃนีอุตสาหกรรมของหลักทรัพท์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพท์ เอมเอไอ [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัฃนีอุตสาหกรรมของหลักทรัพท์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพท์ เอมเอไอ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล