ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
Asst. Prof. Dr. Tidarat Cholprasertsuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-022 : การประเมินผลตอบแทนและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตจากการเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งเชิงพานิชณ์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : สวก.-64-014 : การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและการประมวลผลภาพแบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับประมาณพื้นที่ปลูกลำไยของประเทศไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และประเทศจีน และประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

3. 2563 : 0.2-64.7 : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชนกรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.2-64.17 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-63.11 : การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการสุขภาพที่บ้านอย่างเร่งด่วนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชน กรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการโรงรับจำนำเอกชน กรณีศึกษาร้านวราภรณ์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการชุมชนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล