อาจารย์ อดิศร สิทธิเวช
Mr. Adisorn Sittivet
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวบาล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : บพท.-64-002 : ตลาดออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่)

2. 2562 : OT-63-013 : ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อและแผนการตลาดไหลพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดเชื้อโรคของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอรี่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : OT-63-014 : กระบวนการตัดสินใจผู้มีส่วนการร่วมการตัดสินใจและการใช้แหล่งข่าวสารผสมผสานดิจิทัลสื่อดั้งเดิมเพื่อการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาใหม่ วิชาเอกการตลาดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2563
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : 0.2-63.26 : การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2561 : มจ.1-62-01-005 : การพัฒนาศักยภาพการผลิตสับประรดผลสดของไทยเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-005.2 : ปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสับปะรดผลสด
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล