ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา ตันจันทร์พงศ์
Asst. Prof. Dr. Sathaya Thanjunpong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-018 : อิทธิพลของคุณภาพของการสอบบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์การควบคุมภายในและคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : วช.-64-013.6 : การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : OT-64-097 : อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีผลต่อราคาหุ้นและผลการดำเนินงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : 0.8-64.3 : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีและการจัดการกำไรของบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.6-63.6 : ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงงานต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : OT-62-027 : อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2562 : OT-62-028 : ผลกระทบคณะกรรมการตรวจสอบกับการหลบหลีกภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

8. 2562 : 0.2-63.11 : การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการบริการสุขภาพที่บ้านอย่างเร่งด่วนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-62.10 : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-62.15 : ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-62.17 : ผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบกับการหลบหลีกภาษีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : 0.2-62.18 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

13. 2562 : 0.2-62.9 : ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

14. 2562 : 0.2-63.15 : การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์แปรรูปไบโอชาร์ เพื่อนาไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

15. 2562 : 0.6-62.2 : อิทธิพล คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลรายงาน ความยั่งยืน บริษัทจดทะเบียน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

16. 2561 : มจ.2-62-010 : ประสิทธิภผลของคณะกรรมการที่มีต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยผ่านการบริหารกำไรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

17. 2561 : OT-62-022 : ผลกระทบของการวางแผนภาษีต่อต้นทุนหนี้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Accounting and Finance   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Trade, Economics and Finance   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ   ฉบับที่ : 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : Kasetsart Journal - Social Sciences   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ (เดิมชื่อ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง)   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ความสัมพันธ์ของคุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : ค่าตอบแทน คุณภาพการสอบบัญชี และการวางแผนภาษี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฉบับที่ : 4

3. 2563 : การวางแผนภาษีของบริษัทนอกตลาดทุนที่มีผลต่อการจัดการกำไรในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีและการจัดการกำไรของบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับที่ : 2

4. 2562 : ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 [0.2]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [0.2]
ชื่อผลงาน : สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 [0.2]
ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล