ดร. กิตติ รัตนราษี
Dr. Kitti Rattanarasri
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ครุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล