อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
Dr. Jakkapong Sukphan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Entrepreneurship and Management)
สถาบันการศึกษา : Universitat Autonoma de Barcelona

2. ปริญญาโท : Master of Arts (Marketing)
สถาบันการศึกษา : University of Sunderland

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การตลาด
2. ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การเป็นผู้ประกอบการ
2. การสื่อสารดิจิทัล
3. การตลาดแบบนิวโรมาเก็ตติ้ง

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล