อาจารย์ ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
Mr. Phannawat Wanganusorn
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

2. 2563 : มจ.2-64-023 : การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับงานฝากและถอนของกองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์เพื่อรองรับการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

3. 2563 : เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002 : ครัวอินทรีย์ห้วยทราย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4. 2563 : 0.2-64.4 : การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงสุกรขุน(หมูดำเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : มจ.2-63-052 : การเปรียบเทียบผลการใช้งานต้นแบบระบบสารสนเทศทางการเงินและการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

6. 2562 : อวน.-63-007 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลัดเทอเรส สวนดอก)

7. 2562 : มจ.2-63-091 : การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

8. 2562 : 0.2-63.7 : ผลกระทบของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางบัญชีต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2561 : มจ.2-62-018.4 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการเงินของผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยตำบลป่าไผ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล