น.ส. สุธีรา หมื่นแสน
Miss Sutheera Munsaen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การทดสอบซอฟต์แวร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-020 : ระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตข้าว กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : วช.-64-013.5 : การพัฒนาระบบ E-Market Place สำหรับตลาดไก่กระดูกดำในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2562 : มจ.2-63-062 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนาสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

4. 2561 : มจ.1-62-01-013 : ระบบแนะนาการวางแผนในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล