รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
Assoc. Prof. Dr. Chaiyot Sumritsakun
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.21 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2563 : 0.6-64.1 : การเปรียบเทียบประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลต่อทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2563 : 0.2-64.5 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : 0.2-62.11 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-62.12 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนกาแฟในตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-62.13 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนยางพาราในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.2-62.14 : ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการใช้ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-62.22 : การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-63.20 : วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงผึ้ง รูปแบบฟาร์มผึ้งขนาดกลางของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-63.28 : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-63.31 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนกับการจัดการกำไร
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : 0.2-63.32 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (TQEM) ที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน (CSP) ของอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ความสัมพันธ์ของคุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : ค่าตอบแทน คุณภาพการสอบบัญชี และการวางแผนภาษี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฉบับที่ : 4

3. 2564 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน [0.2]
ชื่อผลงาน : การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบ ความสาเร็จ [0.2]
ชื่อผลงาน : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่คนพิการพึงมี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2563 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง [0.6]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ : 2

7. 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี SET 100
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2562 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด [0.2]
ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2562 : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2561 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอชาวไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2561 : Reporting Strategies of Rhetoric on the Effectiveness of Internal Control Reports [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่าง ความซับซ้อนในการดำเนินงาน แรงจูงใจในการรายงาน กลยุทธ์การรายงานการควบคุมภายใน และมูลค่ากิจการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ : 1

12. 2561 : อิทธิพลของวันต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม [0.2]
ชื่อผลงาน : อิทธิพลของวันต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล