ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
Asst. Prof. Dr. Chat Chuchuen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Technology)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) (การจัดการระบบสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-020 : ระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์การผลิตข้าว กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : วช.-64-013.5 : การพัฒนาระบบ E-Market Place สำหรับตลาดไก่กระดูกดำในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : 0.2-64.1 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.2-64.2 : การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2563 : OT-64-016 : ปัจจัยที่ส่งผลในการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์บนระบบสังคมออนไลน์
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2562 : มจ.2-63-053 : ปัจจัยและรูปแบบการใช้งานบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ขายซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคของกาดแม่โจ้ 2477
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

7. 2562 : มจ.2-63-056 : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้ออินทรีย์พันธุ์ชาร์โรเล่ส์: กรณีศึกษา ฟาร์มวัวจิระพาณิชณ์ ตำบล ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

8. 2562 : มจ.2-63-081 : การศึกษาแนวทางปรับเปลี่ยนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

9. 2562 : 0.2-63.2 : การเปรียบเทียบการบริหารจัดหอพักโดยการใช้ระบบการจัดการหอพักบุญมี
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-63.5 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรของบริษัทเอเวีย บุ๊คกิ้ง
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-63.6 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบการสั่งอาหารด้วยแชทบอทไลน์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : มจ.2-62-073 : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบปัจจัยเกี่ยวกับการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

13. 2562 : 0.4-62.5 : Internal Rate of Return of Selected SET Stock in 2019
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

14. 2562 : 0.4-62.6 : Stock Valuation by Applying Warren, Fisher and Gordon’s Method of Selected SET Stocks in 2019
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

15. 2561 : 0.2-62.3 : การพัฒนาระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลในการใช้งานระบบ กรณีศึกษาร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยว
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (-)

16. 2561 : 0.2-62.5 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวอ้อม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

17. 2561 : มจ.2-62-007 : การประเมินผลการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป่า
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

18. 2561 : มจ.2-62-017 : ปัจจัยการรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจในการซื้อบริการที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

19. 2561 : มจ.1-62-01-013 : ระบบแนะนาการวางแผนในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

20. 2561 : OT-62-024 : การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการสอนภาษาอังกฤษเลทเซินวัน ฟอร์ คิดส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

21. 2561 : มจ.2-61-003 : ความไว้วางใจในการใช้บริการชำระเงินอิเลคทรอนิคส์แห่งชาติ เปรียบเทียบในมุมมองของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของผู้ใช้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ กสทช.   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ฉบับที่ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการสมัยใหม่   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 2

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล