อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
Dr. Ukrit Marang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ปริญญาตรี : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. เหมืองข้อมูล
2. การตลาดแบบนิวโรมาเก็ตติ้ง
3. การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท (NLP)
4. การนำเสนอโดยใช้หลักการอินโฟกราฟิกส์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-014 : วิธีการสร้างเรื่องราวในการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกาดสดเดลิเวอรี่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (รายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : มจ.1-63-02-001.5 : กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวในระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : 0.2-64.10 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.2-64.12 : ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทาการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2563 : 0.2-64.15 : อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มมิลเลนเนียล ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2563 : 0.2-64.6 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.2-63.10 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-63.13 : การพัฒนาระบบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้าน ดีนาช่างซ่อม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-63.19 : ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันมือถือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2561 : มจ.2-62-014 : กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดดิจิตอลเพื่อสร้างเนื้อหารข้าวอินทรีย์ในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

11. 2561 : 0.2-62.1 : การขยายขอบเขตการบริหารจัดการงานจำนวนมากผ่านแอพพิลเคชั่นมือถือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มมิลเลนเนียล ในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มมิลเลนเนียล ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทาการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์ [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2563 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดดิจิทัล [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล