ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
Asst. Prof. Pakorn Udomthanasansakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : Master of Business Administration (General Business)
สถาบันการศึกษา : University of South Alabama

2. ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-64-005 : อิทธิพลของนโยบายรัฐและการจัดการภาวะวิกฤตที่มีต่อกลยุทธ์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุน่สวนตัว)

2. 2563 : OT-64-007 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : OT-63-012 : การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ฉบับที่ : 41

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   ฉบับที่ : 2

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล