ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ
Asst. Prof. Dr. Preeda Srinaruewan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration ()
สถาบันการศึกษา : Victoria University

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

3. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-64-006 : กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA เวอร์ชั่น 4 สำหรับการพัฒนาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : 0.6-64.2 : การพัฒนามาตรวัดการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2563 : 0.2-64.9 : การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : 0.2-64.11 : การสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟุตบอลออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

5. 2563 : 0.2-64.14 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการลานกางเต็นท์และโฮมสเตย์ในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2563 : 0.2-64.18 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2563 : 1.00-64.1 : The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-63.9 : กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขายเบียร์ จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-63.22 : การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-63.23 : การยอมรับระบบแอพพลิเคชั่น A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินของ Smart Farmer ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-63.27 : การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : 0.6-63.1 : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

13. 2562 : 0.8-63.4 : ปัจจัยเชิงสาเหตุของการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในการใช้บริการ MOBILE BANKING
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

14. 2561 : มจ.2-62-018 : การบริหารจัดการเกษตรกรตำบลป่าไผ่สู่ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

15. 2561 : มจ.2-62-018.2 : การเตรียมความพร้อมความเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปลอดภัยตำบลป่าไผ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

16. 2561 : มจ.2-62-018.3 : การสร้างมูลค่าและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดภัยของชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

17. 2561 : 0.8-62.3 : การพัฒนาเครื่องมือการวัดทุนทางปัญญาขององค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผลิตอาหารของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

18. 2561 : บธ.2.3.31-61 : การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค ความภักดีต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อ : การทบทวนวรรณกรรม
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

19. 2561 : บธ.2.3.32-61 : คุณลักษณะและความชัดเจนของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด:กลุ่มผู้นำทางความคิด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Internet Marketing and Advertising   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า   ฉบับที่ : 28

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์   ฉบับที่ : 3

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวเพื่อสุขภาพเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวเพื่อสุขภาพเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : การพัฒนาแบบจำลองการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ในการให้บริการ Mobile Banking ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ [0.8]
ชื่อผลงาน : การสร้างความผูกพันของลูกค้า และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้บริการ Mobile Banking ด้วยการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับที่ : 47

3. 2565 : Creating Competitive Advantage of Small Private Tutorial Business in Lampang Province [0.8]
ชื่อผลงาน : การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ : 2

4. 2565 : ผลกระทบของภาวะธำรงสภาพต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของภาวะธำรงสภาพต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : การสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟุตบอลออนไลน์ บน เว็บไซต์ Facebook ในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟุตบอลออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2564 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 การณีศึกษาหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2564 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้ บริการลานกางเต็นท์และโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการลานกางเต้นท์และโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2564 : การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 110 – 150 ซีซี ผ่านผู้ประกอบการอิสระ จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 110 – 150 ซีซี ผ่านผู้ประกอบการอิสระ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเทียมปลอดภัยของผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเทียมปลอดภัยของผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2563 : โมเดลธุรกิจของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2562 : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของไมลด์ แอนด์ สโนว์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย [0.2]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของไมลด์ แอนด์ สโนว์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

12. 2562 : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ร้านค้าสันป่าตอง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ร้านค้าสันป่าตอง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

13. 2562 : การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

14. 2561 : การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับตราสินค้าของผู้บริโภค ความภักดีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อซ การทบทวนวรรณกรรม [0.8]
ชื่อผลงาน : การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการตลาดบนสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของลูกค้าและความตั้งใจซื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่ : 3

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล