อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
Dr. Winai Bangkhomned
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.1 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2563 : 0.2-64.2 : การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2562 : สวก.-63-010 : การยกระดับการผลิตลำไยคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อการส่งเสริมการส่งออกไปตลาดยุโรป
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

4. 2561 : สวก.-61-004.1 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยสดคุณภาพเพื่อการจำหน่ายปลีก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล