อาจารย์ ณัฐดนัย เขียววาท
Mr. Natdanai Kiewwath
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3. ปัญญาประดิษฐ์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-014 : วิธีการสร้างเรื่องราวในการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกาดสดเดลิเวอรี่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (รายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : มจ.2-64-017 : การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

3. 2563 : วช.-64-013.5 : การพัฒนาระบบ E-Market Place สำหรับตลาดไก่กระดูกดำในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

4. 2562 : 0.2-63.4 : การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ บริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-63.13 : การพัฒนาระบบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา ร้าน ดีนาช่างซ่อม
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-63.19 : ระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันมือถือ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2561 : มจ.2-62-008 : การสร้างแบบจำลองการแบ่งกลุ่มลักษณะลูกค้าที่ใช้บริการที่พักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

8. 2561 : มจ.1-62-01-013 : ระบบแนะนาการวางแผนในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : OT-62-024 : การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการสอนภาษาอังกฤษเลทเซินวัน ฟอร์ คิดส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

10. 2561 : 0.2-62.2 : การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันค้นหาร้านซ่อมรถโดยใช้ระบบการระบุตำแหน่งแผนที่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (-)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ฉบับที่ : ฉบับที่ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล